Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesine yönelik talep bulunmadığı halde giydirilmiş ücret belirlenirken yol ve yemek ücreti eklenmesi talep aşımı mahiyetindedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2021/10431
Karar No: 2021/14429
Karar Tarihi: 18.10.2021

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … İnş. San. Tic. A.Ş. ile …Taah. İnş. Yap.Tar. Tur. Kuy. Ürt. A.Ş. (Eski Ünvan: … Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.) vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının, 01.08.2010-07.02.2014 tarihleri arasında operatör yardımcısı olarak çalıştığını, haksız olarak iş akdine son verildiğini, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili, yıllık izin, ücret alacakları olduğunu ileri sürerek; hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalılar Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; zamanaşımı def’inde bulunduklarını, davacının alacağının bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
… 2. İş mahkemesinde açılan dava neticesinde mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve ödenmeyen ücret alacağına hükmedilmiştir.
Yargıtay ( Kapatılan) 22 Hukuk Dairesinin 2017/15432 esas, 2019/12121 karar Sayılı ilamı ile davacı işçinin son çalıştığı işyerinin ve bu işyerinin hangi adli yargı çevresinde kaldığının tespiti ile yetkili mahkemenin belirlenmesi gerekçesi ile bozma kararı verilmiştir.

Bozma kararı sonrası yetkili Suruç Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde verilen karar ile davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve ödenmeyen ücret alacağına karar verilmiştir.

Temyiz:
Karar süresinde davalı … İnş San ve Tic AŞ ve davalı … Taah. İnş. San ve Tic AŞ.vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı … İnş San ve Tic AŞ ve davalı … Taah. İnş. San ve Tic AŞ. vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Taraflar arasında kıdem ve ihbar tazminatına esas ücretin hesabı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesi “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” hükmü uyarınca taleple bağlılık kuralına aykırı olarak talepten fazlasına karar verilmesi usule aykırıdır.
Davacı dava dilekçesinde işverence yemek ve yol hizmeti sunulduğuna dair beyanda bulunmamış; mahkemece, tanık anlatımı doğrultusunda yemek ve yol bedeli ücretinin tazminata esas ücrete dahil edilerek hesaplama yapılmış olan bilirkişi raporuna itibar edilmiştir. Ne var ki; davacının dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesine yönelik bir talebi bulunmamaktadır.Hakim talep ile bağlı olup talepten fazlaya hükmedemez. Dava dilekçesinde söz edilmeyen yol ve yemek ücreti eklenerek giydirilmiş ücretin bulunması talep aşımı mahiyetinde olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:
Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgilileri iadesine, 18/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir