Sanığın olay günü reşit mağdureyi tutarak yanağından öpmesi şeklinde sübuta eren eylemi sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturur.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi

Esas No: 2021/4626
Karar No: 2023/501
Karar Tarihi: 08.02.2023

Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (1412 sayılı Kanun) 305 inci maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 1412 sayılı Kanun’un 310 uncu maddesi gereği temyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun’un 317 nci maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle, gereği düşünüldü:


I. HUKUKÎ SÜREÇ

1.Devrek Asliye Ceza Mahkemesinin, 15.01.2015 tarihli ve 2014/478 Esas, 2015/19 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında cinsel saldırı suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı Kanun) 102 nci maddesinin birinci fıkrası, aynı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrası ve 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verilmiştir.

2.Dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim olunan 07.02.2018 tarih ve 14-2015/107317 sayılı onama görüşlü Tebliğname ile Dairemize tevdi edilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ
Sanık Müdafiinin Temyiz Sebepleri
Eylemin gerçekleşmediğine, olay yeri olduğu iddia edilen yerin ve zamanın suçun işlenmesine imkan vermediğine, keşif yapılmadığına, sanığın daha önceden benzer suçlardan sabıkası bulunmadığına, tanıkların görgüye dayalı bilgisi olmadığına, somut delil bulunmadan mahkumiyet kararı verildiğine ve diğer hususlara ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR
İlk Derece Mahkemesinin Kabulü
Katılanın, sanığın arkadaşının eşi olduğu, olay günü katılanın kayınpederine kızını bıraktığı, kızını bıraktıktan sonra iş yerine dönerken sanığın katılanın peşinden gittiği, *** Beldesi düğün salonu önüne geldiğinde sanığın katılanı tutarak yanağından öptüğü ve “Yanağın ne tatlı imiş” dediği, böylece sanığın cinsel saldırı suçunu işlediği vicdani kanaatine varılarak sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.

IV. GEREKÇE

1.Tüm dosya kapsamına göre sanığın, olay günü reşit mağdureyi tutarak yanağından öpmesi şeklinde sübuta eren eyleminin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesinden dolayı 5237 sayılı Kanun’un 102 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması neticesinde fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur.

2.Diğer Temyiz Sebepleri Yönünden
Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve
savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

3.Bozma sebebine uygun olarak Tebliğnamede onama isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.

V. KARAR
Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Devrek Asliye Ceza Mahkemesinin, 15.01.2015 tarihli ve 2014/478 Esas, 2015/19 Karar sayılı kararına yönelik sanık müdafiin temyiz isteği yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 inci maddesi gereği, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,
Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
08.02.2023 tarihinde karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir