Yapılan keşif sırasında sanığın hakime söylediği “Sen beni bekletiyorsun, iki saattir seni bekliyorum, seni beklemek zorunda değilim, bizim de hakim akrabamız var, biz çok hakim gördük, ne gecikiyorsun, seni beklemek zorunda değilim, işe gitmediğim için 100 liradan oldum, burası babamın evi babamı evden çıkartamazsınız” şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde hakaret suçunu oluşturmaz.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Esas No: 2020/16759
Karar No: 2022/16959
Karar Tarihi: 05.07.2022

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :
Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 06/10/2015
NUMARASI: 2015/496 (E) ve 2015/614 (K)
SANIK: Özkan Nadnac
SUÇ: Hakaret
SUÇ TARİHİ: 23/02/2015
HÜKÜM: Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN: Sanık

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Yargılamaya konu somut olayda; Bursa 2. Aile Mahkemesi’nin 2015/75 D.iş sayılı dosyasında yapılan keşif sırasında sanığın hakime söylediği “Sen beni bekletiyorsun, iki saattir seni bekliyorum, seni beklemek zorunda değilim, bizim de hakim akrabamız var, biz çok hakim gördük, ne gecikiyorsun, seni beklemek zorunda değilim, işe gitmediğim için 100 liradan oldum, burası babamın evi babamı evden çıkartamazsınız şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayıp, nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı sanık Özkan Nadnac’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/07/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir