Sanığın, katılana söylediği “terbiyesiz” sözü hakaret suçunu oluşturmaz.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Esas No: 2020/15181
Karar No: 2022/12807
Karar Tarihi: 23.05.2022
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ:
Ordu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 14/07/2015
NUMARASI: 2015/3 (E) ve 2015/455 (K) SANIK: Esra Tiğiyçok
KATILAN: Faruk Nihaş
SUÇ: Hakaret
SUÇ TARİHİ: 22/12/2014
HÜKÜM: Ceza verilmesine yer olmadığı TEMYİZ EDEN: Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Onama

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

Sanığın, katılana söylediği “terbiyesiz” sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan Faruk Nihaş vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir