Süresinde temyiz isteminde bulunan katılanın şikâyetten vazgeçmesi halinde, katılma kararı hükümsüz kalır ve katılanın kararı temyiz etme hak ve yetkileri sona erer.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Esas No: 2022/11502
Karar No: 2023/116
Karar Tarihi: 12.01.2023

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinin, 14.06.2022 tarihli ve 2020/1174 Esas, 2022/1340 Karar sayılı kararının katılan vekilleritarafından temyizi üzerine yapılan ön inceleme neticesinde gereği düşünüldü:

Süresinde temyiz isteminde bulunan katılanın vekillerinin vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak 22.11.2022 tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçtiklerini bildirdiği, 5271 sayılı CMK’nın 243 üncü maddesi gereğince, şikayetten vazgeçme halinde katılma kararının hükümsüz kalacağı ve kararı temyiz etme hak ve yetkileri sona ereceğinden, temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK’nın 298/1. maddesi uyarınca REDDİNE,
Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
12.01.20233 tarihinde karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir