Olay günü sanığın, katılanlara yönelik “sizin ananınız s.kecem…” şeklindeki sözlerinin zaman kipi ve bütünü gözetildiğinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/3479
Karar No: 2017/3452
Karar Tarihi: 23.11.2017

İlk derece mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü.

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

I-Hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin istinaf başvurusunun incelenmesinde

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olguisnadını veya sövmek fiilinioluşturması gerekmektedir.

Olay günü sanığın, katılanlara “sizin ananızı s.kecem…” şeklindeki sözlerinin zaman kipi ve bütünü gözetildiğinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmedensanığın beraatine karar verilmesi gerekirkenmahkumiyetine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin istinaf iddiaları bu nedenlerle yerinde ise de;olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeyip, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu aykırılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a ve 303/1-a. maddeleri uyarınca düzeltilebilir nitelikteolduğundan sanığın beraatine ilişkin aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesiyukarıda açıklandığı üzere;

Sanık’ın üzerine atılı Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret suçunun yasal unsurları itibarıyle oluşmadığı anlaşılmakla,sanığın müsnet suçtan 5271 Sayılı CMK’nın 223/2-amaddesi uyarınca BERAATİNE,

II-Tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin istinaf başvurusunun incelenmesinde ise ;

Sanık hakkkında hakaret ve tehdit suçlarından açılan kamu davası ile ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda Tehdit suçundan mahkumiyetine karar verilmişse de, hakaret suçundan sanığın beraatine karar verildiğinden atılı Tehdit (TCK 106/1-1c.) suçunun niteliği itibariyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamındaolması ve02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik5271 sayılı CMK’nın 253/1. maddesi uyarınca sanık ve katılanlar arasında uzlaştırma girişiminde bulunma zorunluluğunun bulunması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin istinaf iddiaları bu itibarla yerinde görülmekle,

Sair yönleri incelenmeyen hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun289/1-h ve 280/1-d. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

Kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesince istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafine ve katılanlara tebliğine,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/2-d ve 286/1. maddesi uyarınca KESİN olarak 23/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir