İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/2997
Karar No: 2018/7203
Karar Tarihi: 03.07.2018

MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı genel haciz yolu ile ilamsız takip talebinde bulunduğu halde, icra müdürlüğünce ilamlı icra takibine ilişkin örnek 4-5 nolu icra emrinin düzenlenerek borçluya tebliğ edildiği, borçlunun icra emri tebliği üzerine borca itirazlarını icra takip dosyasına bildirdiği, icra müdürünün, yasal süresinde itiraz edilmiş olduğundan bahisle İİK’nun 66. maddesi gereğince takibin durdurulması yönünde işlem tesis ettiği, alacaklının takibin devamının sağlanması amacıyla itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece İİK’nun 68. maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılarak itirazının kaldırılmasına ve takibin devamına karar verildiği anlaşılmaktadır. Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde icra müdürü borçluya İİK 60/1 maddesi hükmüne göre örnek 7 ödeme emri göndermesi gerekirken sehven örnek 4-5 icra emri gönderilmiş olup takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emrinin süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptali mümkündür. İlamsız icra takibinde borçluya gönderilen icra emri ile takip kesinleştirilemez. Somut olayda ise borçluya icra emri gönderildiği bu icra emrine karşı borçlunun icra dairesinde itiraz ettiği takibin durdurulduğu, alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmakla, mahkemece işin esasına girilmeden ilamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamayacağı gerekçesi ile itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir