Rahatsız olduğunu söylemesine rağmen sürekli olarak “çaki” diye hitap ederek dalga geçilen sanığın bu hitapta bulunana kafa atarak onu darp etmesi sonucu sanık lehine makul oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerekir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas No: 2022/6092 
Karar No: 2022/5908
Karar Tarihi: 29.06.2022

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli kasten yaralama
HÜKÜM : Sanığın katılan …’a yönelik nitelikli kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29, 62, 53 maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair.
TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafii, katılan vekilleri

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ın katılan …’e yönelik eyleminin sübutu kabul, bozma nedeni saklı kalmak üzere haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, sanığın savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin; delillerin değerlendirilmesinde hataya düşüldüğüne, katılan vekillerinin; haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının hatalı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

1) Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; Sanığın, daha önce çalıştığı çay ocağında çay servisi yapması sebebiyle tanıdığı katılanın uyarmasına ve rahatsız olduğunu söylemesine rağmen sürekli kendisine “çaki” diye hitap ederek dalga geçmesi, bu sebeple işten ayrılması ve olaydan önce katılanın iş yerine giderek bu konuyu konuşmak istemesi üzerine katılanın kafa atarak yaralanmasına neden olması nedeniyle husumet beslediği, olay günü katılanın iş yeri önüne giderek, iş yerinden çıkan katılana habersizce arkasından yaklaşarak olaydan sonra ele geçirilemeyen “sallama” olarak tabir edilen bıçak ile hedef gözeterek birden fazla darbe vurup yaşamını tehlikeye sokan bir duruma ve hayati fonksiyonlarını ağır (4.) derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığına neden olacak şekilde yaralaması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın, katılanın yere düşmesine rağmen eylemine devam etmesi, çevredeki iş yerlerinden insanların çıktığını görmesi üzerine ve katılanın kaçmaya çalışması nedeniyle eylemine devam edememesi, hedef aldığı vücut bölgesi, kullanılan aletin elverişliliği, sanık ile katılan arasındaki husumet, katılanın kafasında frontalde, paryetalde ve oksipitalde olmak üzere, farklı yerlerde birden fazla kırık tespit edilmiş olması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

2) Katılanın, sanığın rahatsız olduğunu söylemesine rağmen sürekli olarak “çaki” diye hitap ederek sanıkla dalga geçmesi, sanığın bu sebeple işten ayrılması, olay tarihinden önce yine bu konuyu konuşmak için katılanın iş yerine gittiğinde, katılanın sanığı kafa atmak suretiyle darp etmesi ve tanık …’nın sanığın savunmasını doğrular şekildeki anlatımı karşısında; katılandan kaynaklanan haksız söz ve davranışların sürekliliği dikkate alınarak sanık lehine 5237 sayılı TCK’nin 29 . maddesi uyarınca makul oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerekirken, yazılı şekilde (1/4) oranında indirim uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin ve katılan vekillerinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerden dolayı 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 29.06.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir