Sanığın mağdurelere bıçak göstererek ve cinsel organını işaret ederek “bana zevk yaşatacaksınız” demesi şeklindeki fiziksel temas içermeyen eylemi cinsel taciz suçunu ve silahlı tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi

Esas No: 2021/17170
Karar No: 2022/1249
Karar Tarihi: 15.02.2022

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Muhakeme safahatını yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, iddia ve savunma ile tüm delillerin eksiksiz olarak kararda gösterildiği, hükmedilen cezanın nevi ve miktarı itibarıyla kanuni sınırlar içinde tayin edildiği anlaşıldığından, sanığın yerinde görülmeyen temyiz talebinin reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık hakkında cinsel saldırıya teşebbüs suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ile kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;
Katılan mağdur ile müşteki mağdurenin aşamalardaki beyanları, savunma ve tüm dosya içeriği nazara alındığında olay günü katılan mağdur ile müşteki mağdurenin yanına giden sanığın bıçak gösterip, gözü ve başıyla cinsel organını işaret ederek “bana zevk yaşatacaksınız” demesi şeklinde iddianamede yer alan anlatım, sevk ve niteleme nazara alındığında, fiziksel temas içermeyen eylemin cinsel taciz suçunun yanında 5237 sayılı TCK’nın 106/2-a. maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu da oluşturup, tek eylemle birden fazla suçun işlenmesi nedeniyle sanık hakkında aynı Kanunun 44. maddesinde yer alan fikri içtima kuralı uyarınca en ağır cezayı öngören TCK’nın 106/2-a, 43/2. maddelerinin tatbiki suretiyle mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken iddianamede anlatılmayan cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321 ve 326. maddeleri gereğince BOZULMASINA, 15.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir