Kiracının 2021 yılından beri kiracı olarak bulunması, gayrimenkulün bulunduğu mevkinin ekonomik anlamda gelişmesi ve bölgedeki emsaller karşısında kira bedelinin çok düşük kalması sebebiyle uyarlama davası açılabilir.

Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi

Esas No: 2022/1777
Karar No: 2023/996

“…Yapılan yargılama neticesinde, tarafların iddia ve beyanları, davaya konu kira sözleşmesi, tapu kaydı, mahallinde yapılan keşif, bilirkişi raporları ve tüm dosyamız kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; dava, dava tarihi olan 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen hal ve şartlara göre kira bedelinin uyarlanmasına ilişkin olduğu, buna göre dava konusu taşınmazın niteliği, hali hazır durumu, kullanım alanı, bulunduğu kat ve cephe, taşınmazın bulunduğu konum ve muhit, taşınmazın bulunduğu bölgede benzer nitelikte yüksek katlı yapıların bulunması, bulunduğu konum itibariyle kamu hizmetlerinden faydalanma durumu, ana arterlere olan mesafesi, davalı kiracının dava konusu taşınmazda 2021 yılından beri kiracı olarak bulunması, bölgede değişen koşullar, gayrimenkulün bulunduğu mevkinin ekonomik anlamda gelişmesi, emsal taşınmazların kira bedelleri,, bilirkişiler tarafından hazırlanan kira bedeline ilişkin raporlar, birlikte değerlendirildiğinde bölgedeki emsal işletmelerin kira bedellerindeki artışlar karşısında kira bedelinin çok düşük kaldığı, mevcut şartlarda davacı yanca kira akdinin devamının beklenemeyeceği, işlem temelinin çöktüğü kanaatine varılmakla davanın kısmen kabulü ile dava tarihi olan 28.09.2022 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin objektif iyiniyet kuralları çerçevesinde hakkaniyete uygun olacağı kanaatine varılarak uyarlanmasına…”


İlgili karar meslektaşımız Av. Tarık Çakmak’ın X (Twitter) gönderisinden alınmıştır. Kendisine paylaştığı bu karar için teşekkür ediyoruz.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir